Aile Filmlerinde Fantastik Unsurlar

 

 

Aile filmlerigenellikle ilk bakıştamasum, sadeveanlayışlıolarakalgılanır. Ancakbutürfilmler, sıklıklaiçerisindebarındırdığıfantastikunsurlarsayesinde, izleyiciyeçokdahafazlasınısunar. Peki, nedenailefilmlerisıklıklafantastikunsurlarıkullanırvebuunsurlarbutürfilmlerinasılfarklılaştırır? Gelin, busorularınyanıtlarınıbirliktebulalım.

Fantastik unsurlar, ailefilmlerindeçoğu zaman gözeçarpar. Örneğin, “Harry Potter” serisindesihirlibirdünya, “Narnia Günlükleri”ndealternatifbirevren, “Shrek”teisemitolojikyaratıklar var. Ama buradadikkatedeğerolan, bufantastiköğelerinyalnızcagörselbirşölensunmuyoroluşu. Aslında, buöğelerfilmdeki ana mesajı, temaveyadersigüçlendirmeninbiryoluolarakkullanılır.

Düşünün, “Harry Potter”dasihrin iyi vekötüarasındakiçatışmayı, etikveahlakideğerlerinasılvurguladığını. Ya da “Narnia Günlükleri”ndeiyilikvecesaretin, zorkoşullaraltındanasılsınandığını. Bu türfilmlerdefantastikunsurlar, çocuklaraveyetişkinlerekarmaşıkfikirlervedeğerlerhakkındadahafazladüşündürmeyisağlar.

Fantastik unsurlarsadeceçocuklarıdeğil, yetişkinleri de etkiler. Çocuklarbelki de birejderhayı ilk kezgördükleriiçinheyecanlanırken, yetişkinlerbuejderhanınsembolizeettiğianlamıya da hikayenindahagenişbağlamınıdüşünebilirler.

Bu yüzdenailefilmleri, farklıyaşgruplarındaninsanlarafarklıseviyelerdehitapedebilir. Ebeveynlerçocuklarıylabirlikte film izlerken, her ikitaraf da farklışeyleralırbudeneyimden. Bu da ailefilmlerinin, genişbirizleyicikitlesitarafındansevilmesinisağlar.Muhteşemfilmleriçin 720pizle sitesinemutlakagözatın.

Aile filmlerininbirdiğerönemliyönü de eğiticiolmalarıdır. Fantastik öğeler, genelliklefilmdekidersveyamesajıanlatmanınetkilibiryoludur. Çocuklar, birprensesincesurcabirejderhayıyendikçe, korkularıylayüzleşmeninöneminianlarlar. Ya da birormandageçenmacerasayesinde, doğayıkorumanınvehayvanlarasaygılıolmanın ne kadarkritikolduğunukavrarlar.

Bu öğelergenellikleçokdoğalbirşekildeişlenir, dolayısıylaçocuklar (veyetişkinler!) filmi izlerkenbirşeyleröğrendiklerinin bile farkınavarmazlar. Ve bu, ailefilmlerininengüzelyanlarındanbiridir.

İmgelemveYaratıcılık

Son olarak, fantastikunsurlaraynızamandaizleyicininyaratıcılığınıvehayalgücünü de tetikler. Bir peri masalıprensesi, birkorsangemisiveyabiruzaymacerası; tümbuöğeler, özellikleçocuklariçinhayalgücününsınırlarınızorlar. Bu türfilmler, çocuklaraveyetişkinlere, gerçekdünyanınsınırlarınınötesinde ne türolasılıklarolduğunugösterir. Bu da onlarınkendiyaratıcılıklarınıve problem çözmeyeteneklerinigeliştirmelerineyardımcıolur.

Aile filmleriyalnızcakalitelivakitgeçirmekiçin ideal birseçenekdeğil, aynızamandaizleyicisinebirçokfarklışekildekatkıdabulunuyor. Fantastik unsurlarınbutürfilmlerde ne kadarönemlibirroloynadığınıgözönünealırsak, birsonrakiaile filmi seçiminiziyaparkenbudetaylarıgözardıetmemeniziöneririm. Kim bilir, belki de siz de bufilmlerinsunduğuderinlikvezenginliksayesindehayatadair yeni birşeyleröğrenirsiniz.

Written By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *